logo
Pietrucha International

Platforma obliczniowa dla projektantów
Designer 2.0

PRZETARGI

Ksawerów, dn. 30 grudnia 2015 r.


Protokoły z posiedzenia komisji ds. zapytania ofertowego:


 

Ksawerów, dn. 29 grudnia 2015 r.


Ogłoszenie o wynikach zapytania ofertowego
nr 1/BNI/2015


W ramach wyboru Wykonawcy zadania „przeprowadzenie w warunkach laboratoryjnych  badania szczelności zamków i grodzi na podstawie próbek dostarczonych przez Zamawiającego oraz opracowanie metody doszczelniania zamków nowej grodzicy uszczelkami". Na sfinansowanie badań Zamawiający ubiega się o dofinansowanie w ramach II Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B R I”, Działanie 2.3. „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw”, Poddziałanie 2.3.2. „Bony na innowacje dla MŚP”. W wyznaczonym terminie przez Zamawiającego tj. 28 grudnia 2015r. otrzymano 1 ofertę.

 

 1. Instytut Maszyn Przepływowych Politechniki Łódzkiej, ul. Wólczańska 219/223, 90-924 Łódź.

 

S. i A. Pietrucha Sp. z o.o. (Zamawiający) działając na podstawie zasad dokonywania zamówień określonych w Regulaminie konkursu, w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju  Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020. , informuje, iż jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 1 Instytut Maszyn Przepływowych Politechniki Łódzkiej, ul. Wólczańska 219/223, 90-924 Łódź

 

Uzasadnienie wyboru: Zamawiający wybrał ofertę, która spełnia wymagania Zapytania ofertowego nr 1/BNI/2015, mieści się w środkach jakie zostały przeznaczone na realizację zamówienia oraz uzyskała największą liczbę punktów z kryteriów: najniższa cena oraz największe doświadczenie.

Poniżej porównanie ofert złożonych w postępowaniu:

Numer oferty

Nazwa (firma) Wykonawcy

Suma pkt.

1

Instytut Maszyn Przepływowych Politechniki Łódzkiej, ul. Wólczańska 219/223, 90-924 Łódź

100
Ksawerów, dn. 29 grudnia 2015 r.


Ogłoszenie o wynikach zapytania ofertowego
nr 2/BNI/2015


W ramach wyboru Wykonawcy zadania „realizacji następujących grup badań:

 1. Badania laboratoryjne na prostych próbkach złożonych z fragmentów grodzicy PVC wzmacnianej włóknem szklanym, przekazanych przez Zamawiającego,
 2. Badanie rozciągania próbek w temperaturze pokojowej pobranych wzdłużnie – ilość 20,
 3. Badanie rozciągania próbek w temperaturze pokojowej pobranych poprzecznie- ilość 20,
 4. Badanie zginania próbek w temperaturze pokojowej pobranych wzdłużnie (metoda czteropunktowa) – ilość 20,
 5. Badanie zginania próbek w temperaturze pokojowej pobranych poprzecznie (metoda czteropunktowa) – ilość 20,
 6. Badanie ściskania próbek w temperaturze pokojowej pobranych wzdłużnie – ilość 20,
 7. Badanie ściskania próbek w temperaturze pokojowej pobranych poprzecznie – ilość 20,
 8. Badanie udarności w kierunku poprzecznym do włókien metodą Charpy’ego- ilość 20,
 9. Badanie udarności w kierunku wzdłużnym do włókien metodą Charpy’ego- ilość 20,
 10. Wyznaczenie modułu pełzania w próbie trójpunktowego zginania- ilość 20.

 

 1. Badania poligonowe na pełnych przekrojach grodzicy symulujące montaż- pogrążanie grodzicy oraz stymulujące napór gruntu (próba dostarczona przez Zamawiającego,
 2. Badania poligonowe sztywności  i wytrzymałości na wyboczenia profilu grodzicy zbrojonej i porównanie z profilem grodzicy niewzmocnionej- ilość 2,
 3. Badania poligonowe na zginanie grodzicy niewzmocnionej i wzmocnionej włóknem szklanym/układu grodzic- ilość 2".

 

Na sfinansowanie badań Zamawiający ubiega się o dofinansowanie w ramach II Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B R I”, Działanie 2.3. „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw”, Poddziałanie 2.3.2. „Bony na innowacje dla MŚP”. W wyznaczonym terminie przez Zamawiającego tj. 28 grudnia 2015r. otrzymano 1 ofertę.

 

 1. Katedra Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji Politechniki Łódzkiej,

ul. B. Stefanowskiego 1/15, 90-924 Łódź

 

S. i A. Pietrucha Sp. z o.o. (Zamawiający) działając na podstawie zasad dokonywania zamówień określonych w Regulaminie konkursu, w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju  Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz Wytycznych

w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020. , informuje, iż jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 1 Katedra Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji Politechniki Łódzkie ul. B. Stefanowskiego 1/15, 90-924 Łódź.

 

Uzasadnienie wyboru: Zamawiający wybrał ofertę, która spełnia wymagania Zapytania ofertowego nr 2/BNI/2015, mieści się w środkach jakie zostały przeznaczone na realizację zamówienia oraz uzyskała największą liczbę punktów z kryteriów: najniższa cena oraz największe doświadczenie.

 

Poniżej porównanie ofert złożonych w postępowaniu:

Numer oferty

Nazwa (firma) Wykonawcy

Suma pkt.

1

Katedra Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji Politechniki Łódzkiej, ul. B. Stefanowskiego 1/15, 90-924 Łódź

100
Ksawerów, dn. 29 grudnia 2015 r.


Ogłoszenie o wynikach zapytania ofertowego
nr 3/BNI/2015

W ramach wyboru Wykonawcy zadania „realizacji następujących grup badań:

 1. Badania laboratoryjne na prostych próbkach złożonych z fragmentów grodzicy PVC wzmacnianej włóknem szklanym, przekazanych przez Zamawiającego;
 2. Test pull-out- ilość 60;
 3. Ścinanie na granicy faz materiałów (PVC/PET, PET/włókno szklane)- ilość 60.

 

 1. Badania laboratoryjne na pełnych przekrojach grodzic (próba dostarczona przez Zamawiającego);
 2. Zginanie czteropunktowe pary odcinków na długości ok. 2m, z siłą do 250kN- ilość 5;
 3. Zginanie utwierdzonych jednostronnie pary odcinków o długości ok. 1m, z siłą do 250kN – ilość 5;
 1. Ściskanie osiowe odcinków pełnej pary grodzicy ( w tym pulsacyjne) lub fragmentów o długości ok. 1,5m z siłą do 100kN- ilość 5".

 

Na sfinansowanie badań Zamawiający ubiega się o dofinansowanie w ramach II Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B R I”, Działanie 2.3.

„Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw”, Poddziałanie 2.3.2. „Bony na innowacje dla MŚP”. W wyznaczonym terminie przez Zamawiającego tj. 28 grudnia 2015r. otrzymano 1 ofertę.

 1. Instytut Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej Politechniki Wrocławskiej, ul. Smoluchowskiego 25, 50-370 Wrocław.

 

Poniżej porównanie ofert złożonych w postępowaniu:

Numer oferty

Nazwa (firma) Wykonawcy

Suma pkt.

1

Instytut Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej Politechniki Wrocławskiej, ul. Smoluchowskiego 25, 50-370 Wrocław

Oferta odrzucona

 

Uzasadnienie: Cena zamówienia zgodnie z ofertą złożoną przez Wykonawcę przewyższa kwotę, którą dysponuje S. i A. Pietrucha Sp. z o.o. (Zamawiający).

 Ksawerów, dn. 29 grudnia 2015 r.


Ogłoszenie o wynikach zapytania ofertowego
nr 4/BNI/2015


W ramach wyboru Wykonawcy zadania „badania szczelności zamków grodzic winylowych

w warunkach zbliżonych do naturalnych, w których ziarna gruntu, wprowadzane do zamka podczas wbijani, także wypełniają zamek”.

 

Na sfinansowanie badań Zamawiający ubiega się o dofinansowanie w ramach II Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B R I”, Działanie 2.3.

„Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw”, Poddziałanie 2.3.2. „Bony na innowacje dla MŚP”. W wyznaczonym terminie przez Zamawiającego tj. 28 grudnia 2015r. otrzymano1 ofertę.

 

 1. Wydział Inżynierii Lądowej Instytutu Dróg i Mostów Politechniki Warszawskiej, Al. Armii Ludowej 16, 00-637 Warszawa

 

S. i A. Pietrucha Sp. z o.o. (Zamawiający) działając na podstawie zasad dokonywania zamówień określonych w Regulaminie konkursu, w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju  Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020. , informuje, iż jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 1 Wydział Inżynierii Lądowej Instytutu Dróg i Mostów Politechniki Warszawskiej Al. Armii Ludowej 16, 00-637 Warszawa

 

Uzasadnienie wyboru: Zamawiający wybrał ofertę, która spełnia wymagania Zapytania ofertowego nr 4/BNI/2015, mieści się w środkach jakie zostały przeznaczone na realizację zamówienia oraz uzyskała największą liczbę punktów z kryteriów: najniższa cena oraz największe doświadczenie.

Poniżej porównanie ofert złożonych w postępowaniu:

Numer oferty

Nazwa (firma) Wykonawcy

Suma pkt.

1

Wydział Inżynierii Lądowej Instytutu Dróg I Mostów Politechniki Warszawskiej, Al. Armii Ludowej 16, 00-637 Warszawa

100
Ksawerów, dn. 29 grudnia 2015 r.


Ogłoszenie o wynikach zapytania ofertowego
nr 5/BNI/2015


W ramach wyboru Wykonawcy zadania „badanie starzeniowe próbek w komorze klimatycznej (naświetlanie, zraszanie itp.) na 20 lat.

 1. Badania próbek starzonych i nie starzonych grodzicy z PVC
 1. Moduł sprężystości przy zginaniu zgodnie z normą PN-EN ISO 178:2006- ilość 2 x 10
 2. Moduł sprężystości przy rozciąganiu PN-EN ISO 527-2:1998 kształtki typ B wg PN-EN ISO 3167:2005- ilość 2 x 10
 3. Moduł sprężystości przy ściskaniu PN-EN ISO 604-2006- ilość 2 x 10
 4. Wytrzymałość na zginanie PN-EN ISO 178:2006- ilość 2 x 10
 5. Wytrzymałość na rozciąganie PN-EN ISO 527-2:1998 kształtki typ B wg PN-EN ISO 3167:2005- ilość 2 x 10
 6. Wytrzymałość na ściskanie PN-EN ISO 604-2006- ilość 2 x 10
 7. Udarność wg Charpy’ego dla próbek odniesienia i po sztucznym starzeniu wg PN-EN ISO 179-1/fA:2004-  ilość 2 x 10
 8. Określenie odbarwienia

 

 1. Badania próbek starzonych i nie starzonych grodzicy z PVC wzmocnionej włóknem szklanym. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić proponowaną metodykę badań.
 1. Moduł sprężystości przy zginaniu w kierunku wzdłużnym i poprzecznym – ilość 4 x 10
 2. Moduł sprężystości przy rozciąganiu w kierunku wzdłużnym i poprzecznym – ilość 4 x 10
 3. Moduł sprężystości przy ściskaniu w kierunku wzdłużnym i poprzecznym – ilość 4 x 10
 4. Wytrzymałość na zginanie w kierunku wzdłużnym i poprzecznym – ilość 4 x 10
 5. Wytrzymałość na rozciąganie w kierunku wzdłużnym i poprzecznym – ilość 4 x 10
 6. Wytrzymałość na ściskanie w kierunku wzdłużnym i poprzecznym – ilość 4 x 10
 7. Udarność wg Charpy’ego dla próbek odniesienia i po sztucznym starzeniu w kierunku wzdłużnym i poprzecznym – ilość 4 x 10
 8. Określenie odbarwienia”.

Na sfinansowanie badań Zamawiający ubiega się o dofinansowanie w ramach II Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B R I”, Działanie 2.3. „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw”, Poddziałanie 2.3.2. „Bony na innowacje dla MŚP”.

 

W wyznaczonym terminie przez Zamawiającego nie otrzymano żadnej oferty.


 


Ksawerów, dn. 18 grudnia 2015r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Nr 1/BNI/2015

 

dotyczące wyboru podwykonawcy, któremu zlecona zostanie część badań, których istotą jest określenie własności wytrzymałościowych i cech materiałowych oraz parametrów szczelności zamków niezbędnych do zaprojektowania oraz wdrożenia do produkcji nowego produktu – grodzicy PVC wzmocnionej włóknem szklanym.  Na sfinansowanie badań Zamawiający ubiega się o dofinansowanie w ramach II Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B R I”, Działanie 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw”, Poddziałanie 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP”.

 

 

 1. I.                    Nazwa i adres Zamawiającego.

 

S. i A. Pietrucha Sp. z o.o. z siedzibą w Ksawerowie, ul. Szkolna 29, 95-054 Ksawerów, zarejestrowaną pod numerem KRS 0000034784, kapitał zakładowy 3868000 zł., REGON: 47219125300000, NIP: 7282264793

                                                                                                                                                    

 1. II.                    Tryb udzielenia zamówienia.

 

Zamówienie dotyczy realizacji usługi powyżej 50 000,00 PLN netto zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Regulaminie konkursu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B R I działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP.

 

 1. III.                    Opis przedmiotu zamówienia.

 

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie w warunkach laboratoryjnych badania szczelności zamków i grodzi na podstawie próbek dostarczonych przez Zamawiającego oraz opracowanie metody doszczelniania zamków nowej grodzicy uszczelkami. Celem badań jest określenie strumienia objętości lub  masy przeciekanej cieczy (wody) przez połączenie w zamkach grodzicy przy założonym  i kontrolowanym  ciśnieniu hydrostatycznym 2 m słupa wody.

Zakłada  się zbadanie  3  rodzajów istniejących w  grodzicach  zamków w wersji  bez  uszczelnienia  i z  uszczelnieniem co daje w  sumie  6 przypadków.

 

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić proponowaną metodykę badań z uwzględnieniem dwóch metod pomiaru: dla dużego przecieku (bez uszczelki) oraz dla małego przecieku (z uszczelką).

Realizacja badania ma się zakończyć opracowanym raportem wraz z wytycznymi, które posłużą do zaprojektowania nowego zamka dla nowego typu grodzicy PVC .

 

Zgodnie ze Wspólnotowym Słownikiem Zamówień przedmiot zamówienia został zdefiniowany jako:

CPV 73110000-6 Usługi badawcze.

73111000-3 – Laboratoryjne usługi badawcze

73100000-3 – usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe

 

Zainteresowani wykonawcy mogą składać oferty tylko na wszystkie w/w zadania

 

 

 1. IV.                    Miejsce i termin składania ofert.

 

Oferty należy złożyć do dnia 28 grudnia 2015r. do godz. 14:00

a)     Osobiście w siedzibie S. i A. Pietrucha Sp. z o.o., w sekretariacie w godz. 8:00-16:00 w zaklejonej kopercie. Na kopercie należy wpisać: Nazwę i adres Wykonawcy oraz „Zapytanie ofertowe nr 1/BNI/2015

b)     Drogą pocztową (adres jw.) decyduje data wpływu oferty.

c)     Drogą elektroniczną na adres: jacek.gralewski@pietrucha.pl, oferty składane drogą elektroniczną winny być w formie skanu z widocznym podpisem (format JPG, PDF).

d)     Faksem na numer 42 212-84-87

 

Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę i zostaną zwrócone na adres Wykonawcy.

 

 

 1. V.                    Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełnienia tych warunków.

 

 

O udzielenia zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:

a)     posiadają przyznaną kategorię naukową A , A lub B, o której mowa w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. z 2014r., poz. 1620, z późn. zm.)

b)     posiadają siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

c)     posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie przy realizacji podobnych zamówień

Tj. Wykonawca musi wykazać, że zrealizował co najmniej 3 projekty naukowe lub zlecenia przemysłowe w obszarze badania szczelności lub pomiaru przepływów.

Dla uznania powyższego kryterium za spełnione Wykonawca zobowiązany jest wypełnić załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego - Wykaz doświadczenia Wykonawcy.

d)     dysponują potencjałem technicznym i personelem zdolnym do wykonania zamówienia, tj. dysponuje co najmniej aparaturą w postaci układu pomiaru parametrów cieczy.

Dla uznania powyższego kryterium za spełnione Wykonawca zobowiązany jest wypełnić załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego – Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu poprzez wskazanie liczby pracowników naukowych/naukowo-badawczych oraz technicznych, a także wykazu potencjału technicznego.

e)     przedstawią proponowaną metodykę badań z uwzględnieniem dwóch metod pomiaru: dla dużego przecieku (bez uszczelki) oraz dla małego przecieku (z uszczelką).

f)       znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej prawidłowe i terminowe wykonanie zamówienia,

g)     nie otwarto ich likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości,

h)     nie orzeczono wobec nich zakazu ubiegania się o zamówienie,           

i)       złożą ważną ofertę w terminie wyznaczonym do składania ofert, 

j)       gwarantują sposób realizacji zamówienia zgodnie z polityką zrównoważonego rozwoju, o której mowa w art. 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w zakresie oddziaływania na środowisko i klimat (np. mniejsza energochłonność, zużycie wody, wykorzystanie materiałów pochodzących z recyklingu),

k)     z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne  powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 • · uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 • · posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
 • · pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 • · pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Wykonawca jest zobowiązany do podpisania Oświadczenia o braku powiązań osobowych/kapitałowych z Zamawiającym (wzór Oświadczenia został dołączony do niniejszego zapytania).

 

 

 

 1. VI.                    Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest:

 

 1. Cena  - 60%

Wskazana cena powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją usługi (m.in. stanowisko badawcze/pomiarowe, wynagrodzenia pracowników naukowych, przygotowanie otrzymanej do Zamawiającego próbki do badań, koszty związane z obróbką danych i przygotowaniem raportu itp.).

 

Zastosowany wzór do obliczenia ceny oferty:

 

Najniższa cena przedstawiona w ofertach

Liczba punktów =         ……………………………………………………                x 60%

Cena badanej oferty

 

 

 1. Doświadczenie Wykonawcy w realizacji projektów naukowych lub zleceń przemysłowych w obszarze badania szczelności lub pomiaru przepływów – 40%

 

Wykonawca przedstawił udokumentowane doświadczenie w realizacji od 4 do 5  projektów naukowych lub zleceń przemysłowych w obszarze badania szczelności lub pomiaru przepływów – 20 pkt.

Wykonawca przedstawił udokumentowane doświadczenie w realizacji więcej niż 5 projektów naukowych lub zleceń przemysłowych w obszarze badania szczelności lub pomiaru przepływów – 40 pkt.

 

 

Zastosowany wzór do obliczenia liczby punktów oferty:

 

Liczba punktów oferty badanej

Liczba punktów =         ……………………………………………………                x 40%

Liczba punktów oferty z najwyższą liczbą punktów

 

 

 

Zamawiający jako najkorzystniejszą  uzna ofertę z największą liczbą punktów zgodnie z kryterium oceny (tj. ceny oferty brutto i doświadczenia Wykonawcy) 

W przypadku, jeśli dwóch lub więcej wykonawców złoży oferty o takiej samej liczbie punktów, Zamawiający dokona wyboru oferty najbardziej korzystnej pod względem oddziaływania na środowisko i klimat, a w przypadku braku możliwości dokonania takiego wyboru wezwie tych Wykonawców do dodatkowych negocjacji cenowych. Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą oferować cen wyższych niż w pierwotnie złożonych ofertach. Informacja o wynikach postępowania zostanie opublikowana na stronie internetowej http://www.pietrucha.pl/oraz zamieszczona w siedzibie firmy w miejscu publicznie dostępnym.

 

 

 1. VII.                    Termin realizacji przedmiotu oferty

 

Maksymalnie 16 miesięcy od daty wskazanej przez Zamawiającego jako początek realizacji projektu. Szczegółowy harmonogram badań zostanie wskazany w załączniku do umowy.

 

 1. VIII.                    Modyfikacja treści zapytania ofertowego.

 

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić zapytanie ofertowe. W takim przypadku zmienione zapytanie ofertowe zostanie przekazane niezwłocznie tym Wykonawcom, którym przekazano pierwotne zapytanie oraz podane do publicznej wiadomości. Jeżeli w wyniku zmiany zapytania ofertowego niezbędny będzie dodatkowy czas na przygotowanie nowej oferty lub wprowadzenie zmian w ofercie pierwotnej, Zamawiający przedłuży termin składania ofert.

 

 

 1. IX.                    Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli:

a)     nie zostanie złożona żadna oferta,

b)     cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

c)     Zamawiający stwierdzi zaistnienie innych okoliczności, których nie można było przewidzieć wcześniej, a której zaistnienie spowoduje niemożność zawarcia prawidłowej umowy.

 

Złożenie oferty przez Wykonawcę nie stanowi zawarcia umowy. Warunkiem wejścia w życie umowy z wybranym Wykonawcą będzie podpisanie przez Zamawiającego Umowy o dofinansowanie projektu w ramach podziałania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

 

 

 1. X.                    Zmiany umowy warunkowej zawartej z Wykonawcą

Zleceniodawca zastrzega sobie możliwość zmiany zakresu warunkowej umowy zawartej z podmiotem wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia  publicznego z następujących powodów:

a) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia,

b) obiektywnych przyczyn niezależnych do zamawiającego lub oferenta,

c) okoliczności siły wyższej,

d) zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy,

e) otrzymania decyzji jednostki finansującej projekt zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których zamawiający zostanie zobowiązany

 

 1. XI.                    Opis sposobu przygotowania ofert  - instrukcja dla oferentów.

 

a)     Oferta winna być sporządzona na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego) w języku polskim na komputerze, maszynie do pisania lub czytelnym pismem ręcznym.

b)     Wszystkie zmiany i skreślenia (poprawienia własnej pomyłki) dokonane w ofercie muszą zostać zaparafowane (podpisane) przez Wykonawcę, wraz z pieczątką.

c)     Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

d)     Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty, przed upływem terminu składania ofert.  

 


 

 Ksawerów, dn. 18.12.2015r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Nr 2/BNI/2015

 

dotyczące wyboru podwykonawcy, któremu zlecona zostanie część badań, których istotą jest określenie własności wytrzymałościowych i cech materiałowych oraz parametrów szczelności zamków niezbędnych do zaprojektowania oraz wdrożenia do produkcji nowego produktu – grodzicy PVC wzmocnionej włóknem szklanym.  Na sfinansowanie badań Zamawiający ubiega się o dofinansowanie w ramach II Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B R I”, Działanie 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw”, Poddziałanie 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP”.

 

 

 1. I.                    Nazwa i adres Zamawiającego.

 

S. i A. Pietrucha Sp. z o.o. z siedzibą w Ksawerowie, ul. Szkolna 29, 95-054 Ksawerów, zarejestrowaną pod numerem KRS 0000034784, kapitał zakładowy 3868000 zł., REGON: 47219125300000, NIP: 7282264793

                                                                                                                                                    

 1. II.                    Tryb udzielenia zamówienia.

 

Zamówienie dotyczy realizacji usługi powyżej 50 000,00 PLN netto zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Regulaminie konkursu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B R I działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP.

 

 1. III.                    Opis przedmiotu zamówienia.

 

Przedmiotem zamówienia jest realizacja następujących grup badań:

 1. Badania laboratoryjne na prostych próbkach złożonych z fragmentów grodzicy PVC wzmacnianej włóknem szklanym, przekazanych przez Zamawiającego:
 2. Badanie rozciągania próbek w temperaturze pokojowej pobranych wzdłużnie – ilość 20
 3. Badanie rozciągania próbek w temperaturze pokojowej pobranych poprzecznie – ilość 20
 4. Badanie zginania próbek w temperaturze pokojowej pobranych wzdłużnie (metoda czteropunktowa) – ilość 20
 5. Badanie zginania próbek w temperaturze pokojowej pobranych poprzecznie (metoda czteropunktowa) – ilość 20
 6. Badanie ściskania próbek w temperaturze pokojowej pobranych wzdłużnie – ilość 20
 7. Badanie ściskania próbek w temperaturze pokojowej pobranych poprzecznie – ilość 20
 8. Badanie udarności w kierunku poprzecznym do włókien metodą Charpy'ego – ilość 20
 9. Badanie udarności w kierunku  wzdłużnym do  włókien metodą Charpy'ego – ilość 20
 10. Wyznaczenie modułu pełzania w próbie trójpunktowego zginania – ilość 20

 

 1. Badania poligonowe na pełnych przekrojach grodzicy symulujące montaż – pogrążanie grodzicy oraz symulujące napór gruntu (próbka dostarczona przez Zamawiającego):
 2. Badania poligonowe sztywności i wytrzymałości na wyboczenia profilu grodzicy zbrojonej i porównanie z profilem grodzicy niewzmocnionej – ilość 2
 3. Badania poligonowe na zginanie grodzicy niewzmocnionej i wzmocnionej włóknem szklanym/układu grodzic – ilość 2

 

oraz przygotowanie raportów podsumowujących po każdym badaniu oraz raport zbiorczy po zakończeniu wszystkich badań.

 

Zgodnie ze Wspólnotowym Słownikiem Zamówień przedmiot zamówienia został zdefiniowany jako:

CPV 73110000-6 Usługi badawcze.

73100000-3 – usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe

73111000-3 – Laboratoryjne usługi badawcze

 

Zainteresowani wykonawcy mogą składać oferty tylko na wszystkie w/w zadania

 

 

 1. IV.                    Miejsce i termin składania ofert.

 

Oferty należy złożyć do dnia 28 grudnia 2015r. do godz. 14:00

a)     Osobiście w siedzibie S. i A. Pietrucha Sp. z o.o., w sekretariacie w godz. 8:00-16:00 w zaklejonej kopercie. Na kopercie należy wpisać: Nazwę i adres Wykonawcy oraz „Zapytanie ofertowe nr 2/BNI/2015

b)     Drogą pocztową (adres jw.) decyduje data wpływu oferty.

c)     Drogą elektroniczną na adres: jacek.gralewski@pietrucha.pl, oferty składane drogą elektroniczną winny być w formie skanu z widocznym podpisem (format JPG, PDF).

d)     Faksem na numer 42 212-84-87

 

Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę i zostaną zwrócone na adres Wykonawcy.

 

 

 1. V.                    Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełnienia tych warunków.

 

 

O udzielenia zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:

a)     posiadają przyznaną kategorię naukową A , A lub B, o której mowa w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. z 2014r., poz. 1620, z późn. zm.)

b)     posiadają siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

c)     posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie przy realizacji podobnych zamówień

tj. Wykonawca musi wykazać, że zrealizował co najmniej 3 projekty naukowe lub zlecenia przemysłowe w obszarze badań wytrzymałościowych materiałów kompozytowych.

Dla uznania powyższego kryterium za spełnione Wykonawca zobowiązany jest wypełnić załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego - Wykaz doświadczenia Wykonawcy.

d)     dysponuje potencjałem technicznym i personelem zdolnym do wykonania zamówienia tj. dysponuje co najmniej maszyną wytrzymałościową z ekstensometrem, mostkami tensometrycznymi do badań statycznych i dynamicznych, systemem do optycznej analizy odkształceń i przemieszczeń, młotem Charpy'ego - 150J.

Dla uznania powyższego kryterium za spełnione Wykonawca zobowiązany jest wypełnić załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego – Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, poprzez wskazanie liczby pracowników naukowych/naukowo-badawczych oraz technicznych, a także wykazu potencjału technicznego niezbędnego do realizacji przedmiotu zamówienia.

e)     znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej prawidłowe i terminowe wykonanie zamówienia,

f)       nie otwarto ich likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości,

g)     nie orzeczono wobec nich zakazu ubiegania się o zamówienie,           

h)     złożą ważną ofertę w terminie wyznaczonym do składania ofert, 

i)       gwarantują sposób realizacji zamówienia zgodnie z polityką zrównoważonego rozwoju, o której mowa w art. 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w zakresie oddziaływania na środowisko i klimat (np. mniejsza energochłonność, zużycie wody, wykorzystanie materiałów pochodzących z recyklingu),

j)       z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne  powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 • · uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 • · posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
 • · pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 • · pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Wykonawca jest zobowiązany do podpisania Oświadczenia o braku powiązań osobowych/kapitałowych z Zamawiającym (wzór Oświadczenia został dołączony do niniejszego zapytania).

 

 

 

 1. VI.                    Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

 

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest:

 

 1. Cena  - 60%

Wskazana cena powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją usługi (m.in. stanowisko badawcze/pomiarowe, wynagrodzenia pracowników naukowych, przygotowanie otrzymanej do Zamawiającego próbki do badań, koszty związane z obróbką danych i przygotowaniem raportu itp.).

 

Zastosowany wzór do obliczenia ceny oferty:

 

Najniższa cena przedstawiona w ofertach

Liczba punktów =         ……………………………………………………                x 60%

Cena badanej oferty

 

 

 1. Doświadczenie Wykonawcy w realizacji projektów naukowych lub zleceń przemysłowych w obszarze badań wytrzymałościowych materiałów kompozytowych – 40%

 

Wykonawca przedstawił udokumentowane doświadczenie w realizacji od 4 do 5  projektów naukowych lub zleceń przemysłowych w obszarze badań wytrzymałościowych materiałów kompozytowych – 20 pkt.

Wykonawca przedstawił udokumentowane doświadczenie w realizacji więcej niż 5 projektów naukowych lub zleceń przemysłowych w obszarze badań wytrzymałościowych materiałów kompozytowych – 40 pkt.

 

 

Zastosowany wzór do obliczenia liczby punktów oferty:

 

Liczba punktów oferty badanej

Liczba punktów =         ……………………………………………………                x 40%

Liczba punktów oferty z najwyższą liczbą punktów

 

Zamawiający jako najkorzystniejszą  uzna ofertę z największą liczbą punktów zgodnie z kryterium oceny (tj. ceny oferty brutto i doświadczenia Wykonawcy) 

W przypadku, jeśli dwóch lub więcej wykonawców złoży oferty o takiej samej liczbie punktów, Zamawiający dokona wyboru oferty najbardziej korzystnej pod względem oddziaływania na środowisko i klimat, a w przypadku braku możliwości dokonania takiego wyboru wezwie tych Wykonawców do dodatkowych negocjacji cenowych. Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą oferować cen wyższych niż w pierwotnie złożonych ofertach. Informacja o wynikach postępowania zostanie opublikowana na stronie internetowej http://www.pietrucha.pl/oraz zamieszczona w siedzibie firmy w miejscu publicznie dostępnym.

 

 

 1. VII.                    Termin realizacji przedmiotu oferty

 

Maksymalnie 16 miesięcy od daty wskazanej przez Zamawiającego jako początek realizacji projektu. Szczegółowy harmonogram badań zostanie wskazany w załączniku do umowy.

 

 1. VIII.                    Modyfikacja treści zapytania ofertowego.

 

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić zapytanie ofertowe. W takim przypadku zmienione zapytanie ofertowe zostanie przekazane niezwłocznie tym Wykonawcom, którym przekazano pierwotne zapytanie oraz podane do publicznej wiadomości. Jeżeli w wyniku zmiany zapytania ofertowego niezbędny będzie dodatkowy czas na przygotowanie nowej oferty lub wprowadzenie zmian w ofercie pierwotnej, Zamawiający przedłuży termin składania ofert.

 

 

 1. IX.                    Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli:

a)     nie zostanie złożona żadna oferta,

b)     cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

c)     Zamawiający stwierdzi zaistnienie innych okoliczności, których nie można było przewidzieć wcześniej, a której zaistnienie spowoduje niemożność zawarcia prawidłowej umowy.

 

Złożenie oferty przez Wykonawcę nie stanowi zawarcia umowy. Warunkiem wejścia w życie umowy z wybranym Wykonawcą będzie podpisanie przez Zamawiającego Umowy o dofinansowanie projektu w ramach podziałania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

 

 

 1. X.                    Zmiany umowy warunkowej zawartej z Wykonawcą

Zleceniodawca zastrzega sobie możliwość zmiany zakresu warunkowej umowy zawartej z podmiotem wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia  publicznego z następujących powodów:

a) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia,

b) obiektywnych przyczyn niezależnych do zamawiającego lub oferenta,

c) okoliczności siły wyższej,

d) zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy,

e) otrzymania decyzji jednostki finansującej projekt zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których zamawiający zostanie zobowiązany

 

 1. XI.                    Opis sposobu przygotowania ofert  - instrukcja dla oferentów.

 

a)     Oferta winna być sporządzona na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego) w języku polskim na komputerze, maszynie do pisania lub czytelnym pismem ręcznym.

b)     Wszystkie zmiany i skreślenia (poprawienia własnej pomyłki) dokonane w ofercie muszą zostać zaparafowane (podpisane) przez Wykonawcę, wraz z pieczątką.

c)     Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

d)     Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty, przed upływem terminu składania ofert.  

 


 

 

Ksawerów, dn. 18.12.2015r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Nr 3/BNI/2015

 

dotyczące wyboru podwykonawcy, któremu zlecona zostanie część badań, których istotą jest określenie własności wytrzymałościowych i cech materiałowych oraz parametrów szczelności zamków niezbędnych do zaprojektowania oraz wdrożenia do produkcji nowego produktu – grodzicy PVC wzmocnionej włóknem szklanym.  Na sfinansowanie badań Zamawiający ubiega się o dofinansowanie w ramach II Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B R I”, Działanie 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw”, Poddziałanie 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP”.

 

 

 1. I.                    Nazwa i adres Zamawiającego.

 

S. i A. Pietrucha Sp. z o.o. z siedzibą w Ksawerowie, ul. Szkolna 29, 95-054 Ksawerów, zarejestrowaną pod numerem KRS 0000034784, kapitał zakładowy 3868000 zł., REGON: 47219125300000, NIP: 7282264793

                                                                                                                                                    

 1. II.                    Tryb udzielenia zamówienia.

 

Zamówienie dotyczy realizacji usługi powyżej 50 000,00 PLN netto zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Regulaminie konkursu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B R I działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP.

 

 1. III.                    Opis przedmiotu zamówienia.

 

Przedmiotem zamówienia jest realizacja następujących grup badań:

 1. Badania laboratoryjne na prostych próbkach złożonych z fragmentów grodzicy PVC wzmacnianej włóknem szklanym, przekazanych przez Zamawiającego:
 2. Test pull-out – ilość 60
 3. Ścinanie na granicy faz materiałów (PVC/PET, PET/włókno szklane) – ilość 60

 

 1. Badania laboratoryjne na pełnych przekrojach grodzic (próbka dostarczona przez Zamawiającego):
 2. zginanie czteropunktowe pary odcinków o długości ok. 2m, z siłą do 250kN – ilość 5,
 3. zginanie utwierdzonych jednostronnie pary odcinków o długości ok. 1m, z siłą do 250kN – ilość 5,
  1. ściskanie osiowe odcinków pełnej pary grodzicy (w tym pulsacyjne) lub fragmentów o długości ok. 1,5m z siłą do 100kN – ilość 5.

 

oraz przygotowanie raportu podsumowującego

 

Zgodnie ze Wspólnotowym Słownikiem Zamówień przedmiot zamówienia został zdefiniowany jako:

CPV 73110000-6 Usługi badawcze.

73111000-3 – Laboratoryjne usługi badawcze

73100000-3 – usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe

 

Zainteresowani wykonawcy mogą składać oferty tylko na wszystkie w/w zadania

 

 

 1. IV.                    Miejsce i termin składania ofert.

 

Oferty należy złożyć do dnia 28 grudnia 2015r. do godz. 14:00

a)     Osobiście w siedzibie S. i A. Pietrucha Sp. z o.o., w sekretariacie w godz. 8:00-16:00 w zaklejonej kopercie. Na kopercie należy wpisać: Nazwę i adres Wykonawcy oraz „Zapytanie ofertowe nr 3/BNI/2015

b)     Drogą pocztową (adres jw.) decyduje data wpływu oferty.

c)     Drogą elektroniczną na adres: jacek.gralewski@pietrucha.pl, oferty składane drogą elektroniczną winny być w formie skanu z widocznym podpisem (format JPG, PDF).

d)     Faksem na numer 42 212-84-87

 

Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę i zostaną zwrócone na adres Wykonawcy.

 

 

 1. V.                    Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełnienia tych warunków.

 

 

O udzielenia zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:

a)     posiadają przyznaną kategorię naukową A , A lub B, o której mowa w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. z 2014r., poz. 1620, z późn. zm.)

b)     posiadają siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

c)     posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie przy realizacji podobnych zamówień

tj. Wykonawca musi wykazać, że zrealizował co najmniej 3 projekty naukowe lub zlecenia przemysłowe w obszarze badań wytrzymałościowych materiałów kompozytowych.

Dla uznania powyższego kryterium za spełnione Wykonawca zobowiązany jest wypełnić załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego - Wykaz doświadczenia Wykonawcy.

d)     dysponuje potencjałem technicznym i personelem zdolnym do wykonania zamówienia,

tj. dysponuje co najmniej maszyną wytrzymałościową do 250kN.

Dla uznania powyższego kryterium za spełnione Wykonawca zobowiązany jest wypełnić załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego – Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, poprzez wskazanie liczby pracowników naukowych/naukowo-badawczych oraz technicznych, a także wykazu potencjału technicznego niezbędnego do realizacji przedmiotu zamówienia.

e)     znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej prawidłowe i terminowe wykonanie zamówienia,

f)       nie otwarto ich likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości,

g)     nie orzeczono wobec nich zakazu ubiegania się o zamówienie,           

h)     złożą ważną ofertę w terminie wyznaczonym do składania ofert, 

i)       gwarantują sposób realizacji zamówienia zgodnie z polityką zrównoważonego rozwoju, o której mowa w art. 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w zakresie oddziaływania na środowisko i klimat (np. mniejsza energochłonność, zużycie wody, wykorzystanie materiałów pochodzących z recyklingu),

j)       z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne  powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 • · uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 • · posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
 • · pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 • · pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Wykonawca jest zobowiązany do podpisania Oświadczenia o braku powiązań osobowych/kapitałowych z Zamawiającym (wzór Oświadczenia został dołączony do niniejszego zapytania).

 

 

 

 1. VI.                    Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest:

 

 1. Cena  - 60%

Wskazana cena powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją usługi (m.in. stanowisko badawcze/pomiarowe, wynagrodzenia pracowników naukowych, przygotowanie otrzymanej do Zamawiającego próbki do badań, koszty związane z obróbką danych i przygotowaniem raportu itp.).

 

Zastosowany wzór do obliczenia ceny oferty:

 

Najniższa cena przedstawiona w ofertach

Liczba punktów =         ……………………………………………………                x 60%

Cena badanej oferty

 

 

 1. Doświadczenie Wykonawcy w realizacji projektów naukowych lub zleceń przemysłowych w obszarze badań wytrzymałościowych materiałów kompozytowych – 40%

 

Wykonawca przedstawił udokumentowane doświadczenie w realizacji od 4 do 5  projektów naukowych lub zleceń przemysłowych w obszarze badań wytrzymałościowych materiałów kompozytowych – 20 pkt.

Wykonawca przedstawił udokumentowane doświadczenie w realizacji więcej niż 5 projektów naukowych lub zleceń przemysłowych w obszarze badań wytrzymałościowych materiałów kompozytowych – 40 pkt.

 

Zastosowany wzór do obliczenia liczby punktów oferty:

 

Liczba punktów oferty badanej

Liczba punktów =         ……………………………………………………                x 40%

Liczba punktów oferty z najwyższą liczbą punktów

 

 

 

Zamawiający jako najkorzystniejszą  uzna ofertę z największą liczbą punktów zgodnie z kryterium oceny (tj. ceny oferty brutto i doświadczenia Wykonawcy) 

W przypadku, jeśli dwóch lub więcej wykonawców złoży oferty o takiej samej liczbie punktów, Zamawiający dokona wyboru oferty najbardziej korzystnej pod względem oddziaływania na środowisko i klimat, a w przypadku braku możliwości dokonania takiego wyboru wezwie tych Wykonawców do dodatkowych negocjacji cenowych. Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą oferować cen wyższych niż w pierwotnie złożonych ofertach. Informacja o wynikach postępowania zostanie opublikowana na stronie internetowej http://www.pietrucha.pl/oraz zamieszczona w siedzibie firmy w miejscu publicznie dostępnym.

 

 

 1. VII.                    Termin realizacji przedmiotu oferty

 

Maksymalnie 16 miesięcy od daty wskazanej przez Zamawiającego jako początek realizacji projektu. Szczegółowy harmonogram badań zostanie wskazany w załączniku do umowy.

 

 1. VIII.                    Modyfikacja treści zapytania ofertowego.

 

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić zapytanie ofertowe. W takim przypadku zmienione zapytanie ofertowe zostanie przekazane niezwłocznie tym Wykonawcom, którym przekazano pierwotne zapytanie oraz podane do publicznej wiadomości. Jeżeli w wyniku zmiany zapytania ofertowego niezbędny będzie dodatkowy czas na przygotowanie nowej oferty lub wprowadzenie zmian w ofercie pierwotnej, Zamawiający przedłuży termin składania ofert.

 

 

 1. IX.                    Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli:

a)     nie zostanie złożona żadna oferta,

b)     cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

c)     Zamawiający stwierdzi zaistnienie innych okoliczności, których nie można było przewidzieć wcześniej, a której zaistnienie spowoduje niemożność zawarcia prawidłowej umowy.

 

Złożenie oferty przez Wykonawcę nie stanowi zawarcia umowy. Warunkiem wejścia w życie umowy z wybranym Wykonawcą będzie podpisanie przez Zamawiającego Umowy o dofinansowanie projektu w ramach podziałania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

 

 

 1. X.                    Zmiany umowy warunkowej zawartej z Wykonawcą

Zleceniodawca zastrzega sobie możliwość zmiany zakresu warunkowej umowy zawartej z podmiotem wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia  publicznego z następujących powodów:

a) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia,

b) obiektywnych przyczyn niezależnych do zamawiającego lub oferenta,

c) okoliczności siły wyższej,

d) zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy,

e) otrzymania decyzji jednostki finansującej projekt zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których zamawiający zostanie zobowiązany

 

 1. XI.                    Opis sposobu przygotowania ofert  - instrukcja dla oferentów.

 

a)     Oferta winna być sporządzona na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego) w języku polskim na komputerze, maszynie do pisania lub czytelnym pismem ręcznym.

b)     Wszystkie zmiany i skreślenia (poprawienia własnej pomyłki) dokonane w ofercie muszą zostać zaparafowane (podpisane) przez Wykonawcę, wraz z pieczątką.

c)     Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

d)     Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty, przed upływem terminu składania ofert.  

 


  

Ksawerów, dn. 18.12.2015r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Nr 4/BNI/2015

 

dotyczące wyboru podwykonawcy, któremu zlecona zostanie część badań, których istotą jest określenie własności wytrzymałościowych i cech materiałowych oraz parametrów szczelności zamków niezbędnych do zaprojektowania oraz wdrożenia do produkcji nowego produktu – grodzicy PVC wzmocnionej włóknem szklanym.  Na sfinansowanie badań Zamawiający ubiega się o dofinansowanie w ramach II Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B R I”, Działanie 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw”, Poddziałanie 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP”.

 

 

 1. I.                    Nazwa i adres Zamawiającego.

 

S. i A. Pietrucha Sp. z o.o. z siedzibą w Ksawerowie, ul. Szkolna 29, 95-054 Ksawerów, zarejestrowaną pod numerem KRS 0000034784, kapitał zakładowy 3868000 zł., REGON: 47219125300000, NIP: 7282264793

                                                                                                                                                    

 1. II.                    Tryb udzielenia zamówienia.

 

Zamówienie dotyczy realizacji usługi powyżej 50 000,00 PLN netto zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Regulaminie konkursu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B R I działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP.

 

 1. III.                    Opis przedmiotu zamówienia.

 

Przedmiotem zamówienia jest realizacja badań szczelności zamków grodzic winylowych w warunkach zbliżonych do naturalnych, w których ziarna gruntu, wprowadzane do zamka podczas wbijania, także wypełniają zamek. Badanie powinno polegać na pomiarze przecieku wody przez zamki w funkcji czasu, zarówno dla elementów uszczelnionych, jak i nieuszczelnionych, w warunkach stałego ciśnienia hydrostatycznego.

Celem badań jest określenie strumienia objętości lub  masy przeciekanej cieczy (wody) przez połączenie w zamkach  grodzicy przy założonym  i kontrolowanym  ciśnieniu hydrostatycznym maksymalnie 2 m słupa wody w warunkach zbliżonych do poligonowych na specjalnie zaprojektowanym i zbudowanym stanowisku uwzględniającym zjawisko kolmatacji  zamków  w  różnych rodzajach gruntów.

Zakłada się przebadanie 2 rodzajów istniejących w grodzicach zamków w wersji  bez  uszczelnienia  i z uszczelnieniem  w funkcji 3 rodzajów gruntów co daje w sumie 12 przypadków.

 

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić proponowaną metodykę badania obejmującą utworzenie stanowiska modelowego do badania szczelności zamków, adekwatne do badania                        w warunkach rzeczywistych z możliwością modyfikacji uwzględniającą zakres ciśnienia zadanego parcia słupa wody.

 

Realizacja badań powinna zakończyć się przygotowaniem raportu podsumowującego.

 

Zgodnie ze Wspólnotowym Słownikiem Zamówień przedmiot zamówienia został zdefiniowany jako:

CPV 73110000-6 Usługi badawcze.

73100000-3 – usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe

73111000-3 – Laboratoryjne usługi badawcze

 

Zainteresowani wykonawcy mogą składać oferty tylko na wszystkie w/w zadania

 

 

 1. IV.                    Miejsce i termin składania ofert.

 

Oferty należy złożyć do dnia 28 grudnia 2015r. do godz. 14:00

a)     Osobiście w siedzibie S. i A. Pietrucha Sp. z o.o., w sekretariacie w godz. 8:00-16:00 w zaklejonej kopercie. Na kopercie należy wpisać: Nazwę i adres Wykonawcy oraz „Zapytanie ofertowe nr 4/BNI/2015

b)     Drogą pocztową (adres jw.) decyduje data wpływu oferty.

c)     Drogą elektroniczną na adres: jacek.gralewski@pietrucha.pl, oferty składane drogą elektroniczną winny być w formie skanu z widocznym podpisem (format JPG, PDF).

d)     Faksem na numer 42 212-84-87

 

Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę i zostaną zwrócone na adres Wykonawcy.

 

 

 1. V.                    Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełnienia tych warunków.

 

 

O udzielenia zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:

a)     posiadają przyznaną kategorię naukową A , A lub B, o której mowa w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. z 2014r., poz. 1620, z późn. zm.)

b)     posiadają siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

c)     posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie przy realizacji podobnych zamówień

tj. Wykonawca musi wykazać, że zrealizował co najmniej 3 projekty naukowe lub zlecenia przemysłowe w obszarze badań wytrzymałościowych lub ekspertyz geotechnicznych z zakresu współpracy konstrukcji z podłożem.

Dla uznania powyższego kryterium za spełnione Wykonawca zobowiązany jest wypełnić załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego - Wykaz doświadczenia Wykonawcy.

d)     dysponują potencjałem technicznym i personelem zdolnym do wykonania zamówienia.

Dla uznania powyższego kryterium za spełnione Wykonawca zobowiązany jest wypełnić załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego – Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, poprzez wskazanie liczby pracowników naukowych/naukowo-badawczych oraz technicznych posiadających wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji przedmiotowego zamówienia.

e)     przedstawią proponowaną metodykę badań do badania szczelności zamków, adekwatne do badania w warunkach rzeczywistych z możliwością modyfikacji uwzględniającą zakres ciśnienia zadanego parcia słupa wody,

f)       znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej prawidłowe i terminowe wykonanie zamówienia,

g)     nie otwarto ich likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości,

h)     nie orzeczono wobec nich zakazu ubiegania się o zamówienie,           

i)       złożą ważną ofertę w terminie wyznaczonym do składania ofert, 

j)       gwarantują sposób realizacji zamówienia zgodnie z polityką zrównoważonego rozwoju, o której mowa w art. 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w zakresie oddziaływania na środowisko i klimat (np. mniejsza energochłonność, zużycie wody, wykorzystanie materiałów pochodzących z recyklingu),

k)     z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne  powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 • · uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 • · posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
 • · pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 • · pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Wykonawca jest zobowiązany do podpisania Oświadczenia o braku powiązań osobowych/kapitałowych z Zamawiającym (wzór Oświadczenia został dołączony do niniejszego zapytania).

 

 

 

 1. VI.                    Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

 

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest:

 

 1. Cena  - 60%

Wskazana cena powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją usługi (m.in. stanowisko badawcze/pomiarowe, wynagrodzenia pracowników naukowych, przygotowanie otrzymanej do Zamawiającego próbki do badań, koszty związane z obróbką danych i przygotowaniem raportu itp.).

 

Zastosowany wzór do obliczenia ceny oferty:

 

Najniższa cena przedstawiona w ofertach

Liczba punktów =         ……………………………………………………                x 60%

Cena badanej oferty

 

 

 1. Doświadczenie Wykonawcy w realizacji projektów naukowych lub zleceń przemysłowych w obszarze badań wytrzymałościowych lub ekspertyz geotechnicznych z zakresu współpracy konstrukcji z podłożem – 40%

 

Wykonawca przedstawił udokumentowane doświadczenie w realizacji od 4 do 5  projektów naukowych lub zleceń przemysłowych w obszarze badań wytrzymałościowych lub ekspertyz geotechnicznych z zakresu współpracy konstrukcji z podłożem – 20 pkt.

Wykonawca przedstawił udokumentowane doświadczenie w realizacji więcej niż 5 projektów naukowych lub zleceń przemysłowych w obszarze badań wytrzymałościowych lub ekspertyz geotechnicznych z zakresu współpracy konstrukcji z podłożem – 40 pkt.

 

 

Zastosowany wzór do obliczenia liczby punktów oferty:

 

Liczba punktów oferty badanej

Liczba punktów =         ……………………………………………………                x 40%

Liczba punktów oferty z najwyższą liczbą punktów

 

 

 

Zamawiający jako najkorzystniejszą  uzna ofertę z największą liczbą punktów zgodnie z kryterium oceny (tj. ceny oferty brutto i doświadczenia Wykonawcy) 

W przypadku, jeśli dwóch lub więcej wykonawców złoży oferty o takiej samej liczbie punktów, Zamawiający dokona wyboru oferty najbardziej korzystnej pod względem oddziaływania na środowisko i klimat, a w przypadku braku możliwości dokonania takiego wyboru wezwie tych Wykonawców do dodatkowych negocjacji cenowych. Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą oferować cen wyższych niż w pierwotnie złożonych ofertach. Informacja o wynikach postępowania zostanie opublikowana na stronie internetowej http://www.pietrucha.pl/oraz zamieszczona w siedzibie firmy w miejscu publicznie dostępnym.

 

 

 1. VII.                    Termin realizacji przedmiotu oferty

 

Maksymalnie 16 miesięcy od daty wskazanej przez Zamawiającego jako początek realizacji projektu. Szczegółowy harmonogram badań zostanie wskazany w załączniku do umowy.

 

 1. VIII.                    Modyfikacja treści zapytania ofertowego.

 

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić zapytanie ofertowe. W takim przypadku zmienione zapytanie ofertowe zostanie przekazane niezwłocznie tym Wykonawcom, którym przekazano pierwotne zapytanie oraz podane do publicznej wiadomości. Jeżeli w wyniku zmiany zapytania ofertowego niezbędny będzie dodatkowy czas na przygotowanie nowej oferty lub wprowadzenie zmian w ofercie pierwotnej, Zamawiający przedłuży termin składania ofert.

 

 

 1. IX.                    Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli:

a)     nie zostanie złożona żadna oferta,

b)     cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

c)     Zamawiający stwierdzi zaistnienie innych okoliczności, których nie można było przewidzieć wcześniej, a której zaistnienie spowoduje niemożność zawarcia prawidłowej umowy.

 

Złożenie oferty przez Wykonawcę nie stanowi zawarcia umowy. Warunkiem wejścia w życie umowy z wybranym Wykonawcą będzie podpisanie przez Zamawiającego Umowy o dofinansowanie projektu w ramach podziałania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

 

 

 1. X.                    Zmiany umowy warunkowej zawartej z Wykonawcą

Zleceniodawca zastrzega sobie możliwość zmiany zakresu warunkowej umowy zawartej z podmiotem wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia  publicznego z następujących powodów:

a) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia,

b) obiektywnych przyczyn niezależnych do zamawiającego lub oferenta,

c) okoliczności siły wyższej,

d) zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy,

e) otrzymania decyzji jednostki finansującej projekt zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których zamawiający zostanie zobowiązany

 

 1. XI.                    Opis sposobu przygotowania ofert  - instrukcja dla oferentów.

 

a)     Oferta winna być sporządzona na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego) w języku polskim na komputerze, maszynie do pisania lub czytelnym pismem ręcznym.

b)     Wszystkie zmiany i skreślenia (poprawienia własnej pomyłki) dokonane w ofercie muszą zostać zaparafowane (podpisane) przez Wykonawcę, wraz z pieczątką.

c)     Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

d)     Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty, przed upływem terminu składania ofert.  

 


 

 

Ksawerów, dn. 18 grudnia 2015r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Nr 5/BNI/2015

 

dotyczące wyboru podwykonawcy, któremu zlecona zostanie część badań, których istotą jest określenie własności wytrzymałościowych i cech materiałowych oraz parametrów szczelności zamków niezbędnych do zaprojektowania oraz wdrożenia do produkcji nowego produktu – grodzicy PVC wzmocnionej włóknem szklanym.  Na sfinansowanie badań Zamawiający ubiega się o dofinansowanie w ramach II Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B R I”, Działanie 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw”, Poddziałanie 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP”.

 

 

 1. I.                    Nazwa i adres Zamawiającego.

 

S. i A. Pietrucha Sp. z o.o. z siedzibą w Ksawerowie, ul. Szkolna 29, 95-054 Ksawerów, zarejestrowaną pod numerem KRS 0000034784, kapitał zakładowy 3868000 zł., REGON: 47219125300000, NIP: 7282264793

                                                                                                                                                    

 1. II.                    Tryb udzielenia zamówienia.

 

Zamówienie dotyczy realizacji usługi powyżej 50 000,00 PLN netto zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Regulaminie konkursu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B R I działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP.

 

 1. III.                    Opis przedmiotu zamówienia.

 

Przedmiotem zamówienia jest badanie starzeniowe próbek w komorze klimatycznej  (naświetlanie, zraszanie itp.) na 20 lat.

 

 1. Badania próbek starzonych i nie starzonych grodzicy z PVC
  1. Moduł sprężystości przy zginaniu zgodnie z normą PN-EN ISO 178:2006 – ilość 2 x 10
  2. Moduł sprężystości przy rozciąganiu PN-EN ISO 527-2:1998 kształtki typ B wg PN-EN ISO 3167:2005 – ilość 2 x 10
  3. Moduł sprężystości przy ściskaniu PN-EN ISO 604:2006 – ilość 2 x 10
  4. Wytrzymałość na zginanie PN-EN ISO 178:2006 – ilość 2 x 10
  5. Wytrzymałość na rozciąganie PN-EN ISO 527-2:1998 kształtki typ B wg PN-EN ISO 3167:2005 – ilość 2 x 10
  6. Wytrzymałość na ściskanie PN-EN ISO 604:2006 – ilość 2 x 10
  7.Udarność wg Charpy`ego dla próbek odniesienia i po sztucznym starzeniu wg PN-EN ISO 179-1/fA:2004 – ilość 2 x 10
  (młot 2J, karb podwójny, kształtki o wymiarach: 50mm x 6 mm x grubość profilu ) wg PN-EN 513:2002 kJ/m2 – ilość 2 x 10
  8. Określenie odbarwienia

 

 1. Badania próbek starzonych i nie starzonych grodzicy z PVC wzmocnionej włóknem szklanym. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić proponowaną metodykę badań.


1. Moduł sprężystości przy zginaniu w kierunku wzdłużnym i poprzecznym – ilość 4 x 10
2. Moduł sprężystości przy rozciąganiu w kierunku wzdłużnym i poprzecznym – ilość 4 x 10
3. Moduł sprężystości przy ściskaniu w kierunku wzdłużnym i poprzecznym – ilość 4 x 10
4. Wytrzymałość na zginanie w kierunku wzdłużnym i poprzecznym – ilość 4 x 10
5. Wytrzymałość na rozciąganie w kierunku wzdłużnym i poprzecznym – ilość 4 x 10
6. Wytrzymałość na ściskanie w kierunku wzdłużnym i poprzecznym – ilość 4 x 10
7.Udarność wg Charpy`ego dla próbek odniesienia i po sztucznym starzeniu w kierunku wzdłużnym i poprzecznym – ilość 4 x 10
8. Określenie odbarwienia

 

Realizacja badania ma się zakończyć opracowanym raportem z każdego badania.

 

Zgodnie ze Wspólnotowym Słownikiem Zamówień przedmiot zamówienia został zdefiniowany jako:

CPV 73110000-6 Usługi badawcze.

73111000-3 – Laboratoryjne usługi badawcze

73100000-3 – usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe

 

Zainteresowani wykonawcy mogą składać oferty tylko na wszystkie w/w zadania

 

 

 1. III.              Miejsce i termin składania ofert.

 

Oferty należy złożyć do dnia 28 grudnia 2015r. do godz. 14:00

a)     Osobiście w siedzibie S. i A. Pietrucha Sp. z o.o., w sekretariacie w godz. 8:00-16:00 w zaklejonej kopercie. Na kopercie należy wpisać: Nazwę i adres Wykonawcy oraz „Zapytanie ofertowe nr 5/BNI/2015

b)     Drogą pocztową (adres jw.) decyduje data wpływu oferty.

c)     Drogą elektroniczną na adres: jacek.gralewski@pietrucha.pl, oferty składane drogą elektroniczną winny być w formie skanu z widocznym podpisem (format JPG, PDF).

d)     Faksem na numer 42 212-84-87

 

Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę i zostaną zwrócone na adres Wykonawcy.

 

 

 1. IV.             Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełnienia tych warunków.

 

 

O udzielenia zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:

a)     posiadają przyznaną kategorię naukową A , A lub B, o której mowa w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. z 2014r., poz. 1620, z późn. zm.)

b)     posiadają siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

c)     posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie przy realizacji podobnych zamówień

Tj. Wykonawca musi wykazać, że zrealizował co najmniej 3 projekty naukowe lub zlecenia przemysłowe w obszarze badań starzeniowych kompozytów.

Dla uznania powyższego kryterium za spełnione Wykonawca zobowiązany jest wypełnić załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego - Wykaz doświadczenia Wykonawcy.

d)     dysponują potencjałem technicznym i personelem zdolnym do wykonania zamówienia, tj. dysponuje co najmniej aparaturą w postaci komory klimatycznej/starzeniowej (naświetlanie i zraszanie) i maszyny wytrzymałościowej.

Dla uznania powyższego kryterium za spełnione Wykonawca zobowiązany jest wypełnić załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego – Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu poprzez wskazanie liczby pracowników naukowych/naukowo-badawczych oraz technicznych, a także wykazu potencjału technicznego.

e)     przedstawią proponowaną metodykę badań z uwzględnieniem dwóch metod pomiaru: dla dużego przecieku (bez uszczelki) oraz dla małego przecieku (z uszczelką).

f)       znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej prawidłowe i terminowe wykonanie zamówienia,

g)     nie otwarto ich likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości,

h)     nie orzeczono wobec nich zakazu ubiegania się o zamówienie,           

i)       złożą ważną ofertę w terminie wyznaczonym do składania ofert, 

j)       gwarantują sposób realizacji zamówienia zgodnie z polityką zrównoważonego rozwoju, o której mowa w art. 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w zakresie oddziaływania na środowisko i klimat (np. mniejsza energochłonność, zużycie wody, wykorzystanie materiałów pochodzących z recyklingu),

k)     z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne  powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 • · uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 • · posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
 • · pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 • · pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Wykonawca jest zobowiązany do podpisania Oświadczenia o braku powiązań osobowych/kapitałowych z Zamawiającym (wzór Oświadczenia został dołączony do niniejszego zapytania).

 

 

 

 1. V.               Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest:

 

 1. Cena  - 60%

Wskazana cena powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją usługi (m.in. stanowisko badawcze/pomiarowe, wynagrodzenia pracowników naukowych, przygotowanie otrzymanej do Zamawiającego próbki do badań, koszty związane z obróbką danych i przygotowaniem raportu itp.).

 

Zastosowany wzór do obliczenia ceny oferty:

 

Najniższa cena przedstawiona w ofertach

Liczba punktów =         ……………………………………………………                x 60%

Cena badanej oferty

 

 

 1. Doświadczenie Wykonawcy w realizacji projektów naukowych lub zleceń przemysłowych w obszarze badania szczelności lub pomiaru przepływów – 40%

 

Wykonawca przedstawił udokumentowane doświadczenie w realizacji od 4 do 5  projektów naukowych lub zleceń przemysłowych w obszarze badania szczelności lub pomiaru przepływów – 20 pkt.

Wykonawca przedstawił udokumentowane doświadczenie w realizacji więcej niż 5 projektów naukowych lub zleceń przemysłowych w obszarze badania szczelności lub pomiaru przepływów – 40 pkt.

 

 

Zastosowany wzór do obliczenia liczby punktów oferty:

 

Liczba punktów oferty badanej

Liczba punktów =         ……………………………………………………                x 40%

Liczba punktów oferty z najwyższą liczbą punktów

 

 

 

Zamawiający jako najkorzystniejszą  uzna ofertę z największą liczbą punktów zgodnie z kryterium oceny (tj. ceny oferty brutto i doświadczenia Wykonawcy) 

W przypadku, jeśli dwóch lub więcej wykonawców złoży oferty o takiej samej liczbie punktów, Zamawiający dokona wyboru oferty najbardziej korzystnej pod względem oddziaływania na środowisko i klimat, a w przypadku braku możliwości dokonania takiego wyboru wezwie tych Wykonawców do dodatkowych negocjacji cenowych. Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą oferować cen wyższych niż w pierwotnie złożonych ofertach. Informacja o wynikach postępowania zostanie opublikowana na stronie internetowej http://www.pietrucha.pl/oraz zamieszczona w siedzibie firmy w miejscu publicznie dostępnym.

 

 

 1. VI.             Termin realizacji przedmiotu oferty

 

Maksymalnie 16 miesięcy od daty wskazanej przez Zamawiającego jako początek realizacji projektu. Szczegółowy harmonogram badań zostanie wskazany w załączniku do umowy.

 

 1. VII.           Modyfikacja treści zapytania ofertowego.

 

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić zapytanie ofertowe. W takim przypadku zmienione zapytanie ofertowe zostanie przekazane niezwłocznie tym Wykonawcom, którym przekazano pierwotne zapytanie oraz podane do publicznej wiadomości. Jeżeli w wyniku zmiany zapytania ofertowego niezbędny będzie dodatkowy czas na przygotowanie nowej oferty lub wprowadzenie zmian w ofercie pierwotnej, Zamawiający przedłuży termin składania ofert.

 

 

 1. VIII.          Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli:

a)     nie zostanie złożona żadna oferta,

b)     cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

c)     Zamawiający stwierdzi zaistnienie innych okoliczności, których nie można było przewidzieć wcześniej, a której zaistnienie spowoduje niemożność zawarcia prawidłowej umowy.

 

Złożenie oferty przez Wykonawcę nie stanowi zawarcia umowy. Warunkiem wejścia w życie umowy z wybranym Wykonawcą będzie podpisanie przez Zamawiającego Umowy o dofinansowanie projektu w ramach podziałania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

 

 

 1. IX.             Zmiany umowy warunkowej zawartej z Wykonawcą

Zleceniodawca zastrzega sobie możliwość zmiany zakresu warunkowej umowy zawartej z podmiotem wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia  publicznego z następujących powodów:

a) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia,

b) obiektywnych przyczyn niezależnych do zamawiającego lub oferenta,

c) okoliczności siły wyższej,

d) zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy,

e) otrzymania decyzji jednostki finansującej projekt zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których zamawiający zostanie zobowiązany

 

 1. X.               Opis sposobu przygotowania ofert  - instrukcja dla oferentów.

 

a)     Oferta winna być sporządzona na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego) w języku polskim na komputerze, maszynie do pisania lub czytelnym pismem ręcznym.

b)     Wszystkie zmiany i skreślenia (poprawienia własnej pomyłki) dokonane w ofercie muszą zostać zaparafowane (podpisane) przez Wykonawcę, wraz z pieczątką.

c)     Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

d)     Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty, przed upływem terminu składania ofert.