logo
Pietrucha International

Platforma obliczniowa dla projektantów
Designer 2.0

MONTAŻ

Warunki techniczne stosowania

Stosowanie grodzic winylowych w budownictwie powinno odbywać się na podstawie dokumentacji technicznej, opracowanej zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami oraz zatwierdzonej w obowiązującym trybie. Zabezpieczenia z grodzic winylowych powinny być wykonywane ściśle według wytycznych projektanta oraz zgodnie z zaleceniami producenta.

Zasady montażu

Montaż grodzic winylowych wymaga specjalistycznego sprzętu i powinien być wykonywany przez wykwalifikowany personel, wyspecjalizowanych firm branży budownictwa wodno-lądowego, zgodnie z projektem i Instrukcją Montażową Producenta.
Producent nie bierze odpowiedzialności za wady powstałe w wyniku niewłaściwego zastosowania lub instalowania produktu.

Metody instalacji

Stosowane są trzy podstawowe metody instalacji ścian z grodzic winylowych:

 

  • WBIJANIE

Najczęściej stosowana metoda, w której grodzice są mechanicznie wciskane w grunt przy użyciu młotów wibracyjnych, wzdłuż uprzednio zainstalowanych wzorników. W celu pełnej ochrony grodzic przed uszkodzeniem używany jest lekki sprzęt o niewielkiej energii uderzeń. Rodzaj używanego sprzętu jest uzależniony od rodzaju gruntu, głębokości zagłębienia
i wytrzymałości grodzicy. Kluczem do sukcesu przy montażu w twardych, zwartych podłożach oraz przy wbijaniu długich elementów jest stosowanie specjalnych prowadnic zwanymi mandrelami.  Najlepiej sprawdzają się mandrele boczne lub czołowe. Można użyć także mandreli wielokrotnych, które pozwalają montować kilka grodzic jednocześnie. Jest  to element stalowy o kształcie odzwierciedlającym wbijaną grodzicę winylową. Długość mandreli musi odpowiadać długości wbijanych elementów z tworzyw PVC.

  • WPŁUKIWANIE

metoda stosowana przy instalacji grodzic w ściśle spoistych lub mocno zbitych gruntach. W pewnych warunkach, siła młotów wibracyjnych może być niedostateczna do uzyskania wymaganego zagłębienia. Może to być spowodowane przeszkodami występującymi w gruncie lub zbyt twardym gruntem. Technika wpłukiwania ma na celu wytworzenie ciśnienia bezpośrednio pod stopą grodzicy, które rozluźni i usunie grunt pod grodzicą. Do zmiękczenia gruntu używa się strumienic powietrznych lub wodnych z nisko- lub wysokociśnieniowymi pompami wodnymi.

  • WKOPYWANIE

metoda stosowana przy budowie ściany palowej o niewielkim zagłębieniu, często w kamienistych gruntach, gdy nie jest możliwe zastosowanie zarówno techniki wbijania jak i wpłukiwania. Grodzice montowane są w uprzednio wykopanym rowie, który jest następnie wypełniany po obu stronach ściany dobraną projektowo podsypką. Zalecane jest mechaniczne lub chemiczne utwardzenie zastosowanej podsypki.